Angielska wersja strony

Liceum rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

English version

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP. Organem prowadzącym nasze Liceum jest Stowarzyszenie TSSP im. Piotra Michałowskiego, które od ponad trzydziestu lat prowadzi działalność edukacyjną.

W naszej pracy ważne są przede wszystkim następujące wartości:

odpowiedzialność
tolerancja, szacunek i akceptacja
sukces indywidualny i grupowy
motywacja do podejmowania wyzwań.

W roku szkolnym 2024/25 przygotowaliśmy dla Was oddział ogólnodostępny z rozszerzonym programem języka angielskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w tym jedna lekcja z native speakerem.

Już dzisiaj możecie poznać naszych nauczycieli i poczytać o tym, jak uczymy i co jest dla nas ważne w naszej pracy… i nie tylko.

Jeśli chcecie zobaczyć nasze Liceum i migawki z naszej pracy, a jeszcze nie mieliście okazji uczestniczyć w naszym dniu otwartym, zajrzyjcie koniecznie na szkolny Facebook

Zapraszamy także na nasz kanał na YouTube, gdzie znajdziecie już całkiem sporo filmów z życia naszej szkoły.

Z pewnością będziecie chcieli poznać naszych uczniów i usłyszeć, co sądzą o szkole zarówno uczniowie jak i absolwenci.

Na pewno macie wiele pytań w związku z wyborem szkoły ponadpodstawowej, dlatego zebraliśmy dla Was odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez kandydatów do naszego liceum.

GWARANTUJEMY:
 • indywidualne podejście do uczniów
 • wysoki poziom nauczania
 • pracę z zaangażowanymi nauczycielami
 • zajęcia pozalekcyjne dostosowane do zainteresowań i potrzeb uczniów
 • ciekawe spotkania z zaproszonymi gośćmi
 • współpracę z uczelniami wyższymi
 • atmosferę sprzyjającą nauce i rozwojowi
 • niewielkie klasy i grupy
 • naukę języków obcych na różnych poziomach zaawansowania
 • wyjścia na wydarzenia kulturalne oraz wyjazdy zagraniczne
 • możliwość realizacji edukacji domowej
ODDZIAŁ:

A – ogólnodostępny z rozszerzonym językiem angielskim

 • język wiodący: język angielski w wymiarze 6 godzin tygodniowo
 • proponowany drugi język obcy: język francuski, język hiszpański, język niemiecki (kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej) w wymiarze 2 lekcji tygodniowo
PROFILE NAUCZANIA:

Profil promedyczny:
przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia

Profil ekonomiczny:
przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia

Profil społeczno – prawny:
przedmioty rozszerzone: język angielski, wiedza o społeczeństwie, historia 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
 • średnia ocen przynajmniej 4,5 (średnia ocen bez oceny z religii / etyki) oraz brak ocen dopuszczających
 • na świadectwie ukończenia klasy siódmej lub na zaświadczeniu o wynikach uzyskanych przez ucznia w wyniku klasyfikacji śródrocznej w klasie ósmej, w przypadku uczniów rekrutowanych przed ukończeniem przez nich szkoły podstawowej
 • na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w przypadku uczniów rekrutowanych po uzyskaniu przez nich świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • ocena zachowania przynajmniej dobra
 • na świadectwie ukończenia klasy siódmej lub na zaświadczeniu o wynikach uzyskanych przez ucznia w wyniku klasyfikacji śródrocznej w klasie ósmej, w przypadku uczniów rekrutowanych przed ukończeniem przez nich szkoły podstawowej
 • na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w przypadku uczniów rekrutowanych po uzyskaniu przez nich świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
Opłaty za naukę:

szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły

oferujemy zniżki dla rodzeństwa oraz dla dzieci absolwentów szkół TSSP

Dokumenty niezbędne do ostatecznego zapisu do szkoły:
UWAGA! Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 05.07.2024 r. 
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty 
 • 2 fotografie
 • karta zdrowia
 • opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeśli jest)
Kandydat wpisany na listę przyjętych proszony będzie o dokonanie wyboru:
 • drugiego obowiązkowego języka obcego (niemiecki, francuski lub hiszpański)
 • profilu nauczania
Edukacja domowa

Jesteśmy szkołą przychylną edukacji domowej – w naszym Liceum uczeń może sam zdecydować, w jakim zakresie jest w stanie pracować samodzielnie a w jakim zakresie potrzebuje uzyskać więcej pomocy od szkoły. Zapraszamy na spotkanie z Dyrekcją w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat organizacji edukacji domowej.

INFORMACJE:

Sekretariat Szkoły
ul. Piotra Michałowskiego 4
31-126 Kraków
tel. (12) 634 12 59
tel. kom. 502 072 798
w godzinach 8.00-14.00
e-mail: liceum@tssp.krakow.pl

indeks9 1024x768 1

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Rekrutacja uczniów

Administrator
Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie, ul. Piotra Michałowskiego 10, 31-126 Kraków (dalej Liceum), reprezentowane przez Dyrektora.
Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: liceum@tssp.krakow.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: (12) 634 12 59.

Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: ochronadanych@tssp.krakow.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO* w celu wykonania obowiązku prawnego w związku z art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)
Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji uczniów do Liceum.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych będą:
podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Liceum.
Okres przechowywania danych
Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.
Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

*Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – RODO.

Aktualności

Udostępnij

Email
Facebook
Twitter