Angielska wersja strony

Oddział przedszkolny kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków

tel. 12 633 97 39
e-mail: szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl

Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001

Informujemy, że:
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni. Odbiorcami są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator nie przewiduje profilowania. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy oraz art. 108A ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.