Angielska wersja strony

Deklaracja dostępności Oddział Przedszkolny

TSSP Oddział Przedszkolny w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej TSSP Kraków Oddział Przedszkolny.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-27
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część z opublikowanych zdjęć oraz grafik nie posiada opisu alternatywnego
 • strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury, lub PDF są skanami dokumentów
 • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków
 • niektóre z elementów nie posiadają odpowiednich kontrastów
 • niektóre z elementów nie posiadają możliwości pełnej nawigacji za pośrednictwem klawiatury
 

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-17
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Cieciura.
 • E-mail: piotr.cieciura@tssp.krakow.pl
 • Telefon: 12 6339739
 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP
 • Adres: ul. Piotra Michałowskiego 10, 31-126 Kraków
 • E-mail: szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
 • Telefon: 12 6339739
 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście. Do budynku prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków. Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych.

Do sekretariatu oraz na piętra budynku prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w windy ani pochylnie dla wózków. 
Budynek nie jest wyposażony w pochylnie ani platformy; nie ma systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Szkoła nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Zezwala się na wstęp na parter budynku szkoły i do sekretariatu z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe
Inne informacje i oświadczenia

Obecnie trwają prace mające na celu dostosować stronę do standardów WCAG 2.1. AA

Aktualności

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email