MATURA | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

MATURA

WAŻNE INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW:

Drogi Maturzysto,
Na egzamin możesz przyjść wyłącznie pod warunkiem, że jesteś zdrowy, nie masz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Jeżeli przebywasz w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jesteś objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, nie możesz przyjść na egzamin. Pamiętaj, że w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym.
Na teren szkoły nie możesz wnosić zbędnych przedmiotów, takich jak książki czy maskotki. Jeśli nie jest to konieczne, nie przynoś ze sobą telefonu komórkowego.
Pamiętaj o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości.
Przynieś własne przybory (długopisy, pióra, linijkę, kalkulator, lupę, słownik dwujęzyczny).
Przynieś własną wodę do picia (mała butelka 0,5 – 1 litr wody niegazowanej).
Osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły lub czekać na kolejny egzamin w wyznaczonej sali.
Na teren szkoły będziesz mógł / mogła wejść od godziny 8.00.
Do szkoły możesz wejść pod warunkiem, że będziesz mieć zasłonięte usta i nos. W tym celu możesz użyć maseczki, chustki, materiału lub (zwłaszcza, jeśli ze względów zdrowotnych nie możesz nosić maseczki) przyłbicy.
Zaraz po wejściu do szkoły musisz zdezynfekować dłonie.
Na terenie szkoły zachowuj co najmniej 1,5 m odstępu od pozostałych osób oraz zasłaniaj nos i usta.
Obowiązek zakrywania nosa i ust nie obowiązuje po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej i w czasie pisania egzaminu. Ponownie zakryj usta i nos, gdy podejdzie do Ciebie nauczyciel, żeby odpowiedzieć na pytanie lub gdy wyjdziesz do toalety albo skończysz pracę z arkuszem i opuścisz salą egzaminacyjną.
Na egzaminie z języka polskiego dozwolone będzie korzystanie ze słowników. Przed skorzystaniem z niego, koniecznie zdezynfekuj dłonie. Zrób to także po skorzystaniu ze słowników.
W trakcie egzaminu nie kontaktuj się z innymi zdającymi.
Egzamin z języka polskiego PP, matematyki PP, języka angielskiego PP absolwenci klasy III A pisać będą w sali nr 1 na półpiętrze. Miejsca przeznaczone na pozostawienie rzeczy i oczekiwanie na egzamin to: sala nr 2 (5 osób) i sala nr 3 (4 osoby).
Egzamin z języka polskiego PP, matematyki PP, języka angielskiego PP absolwenci klasy III B pisać będą w sali nr 6 na pierwszym piętrze. Miejsca przeznaczone na pozostawienie rzeczy i oczekiwanie na egzamin to: sala nr 7 (3 osoby) i sala nr 8 (3 osoby).
Egzamin z języka polskiego PR odbędzie się w sali nr 1 na półpiętrze, egzaminy z języka angielskiego PR odbędą się w salach nr 1 i nr 6 a z języka angielskiego DJ w sali nr 7.
Rzeczy w wyznaczonych salach pozostaw na czas egzaminu w plastikowej torbie.
Jeśli skończysz pracę z arkuszem najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem, będziesz mógł / mogła opuścić salę egzaminacyjną. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. Po zakończeniu egzaminu zdający będą opuszczać salę pojedynczo, zaczynając od zdających siedzących najbliżej drzwi.
Po opuszczeniu sali egzaminacyjnej niezwłocznie zabierz swoje rzeczy i opuść szkołę. Nie wolno gromadzić się przed szkołą – należy pamiętać o zachowaniu co najmniej 1,5 m odstępu także poza terenem szkoły.

EGZAMINY MATURALNE W ROKU 2020 – ZMIANY

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w roku szkolnym 2019/2020 egzaminy maturalne odbędą się jedynie w formie pisemnej.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO:

Wyniki egzaminu maturalnego są przedstawiane:
a. w części ustnej – w procentach, jeżeli w roku szkolnym 2019/2020:
– zdający przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego z przyczyn określonych w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. lub 2.4.8. i otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania
– zdający przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego z przyczyn określonych w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. oraz 2.4.8.a – niezależnie od uzyskanego wyniku
b. w części ustnej – są zastępowane adnotacją „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”, jeżeli w roku szkolnym 2019/2020:
– zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego, następnie przekazał informację o woli przystąpienia do tego egzaminu z przyczyn określonych w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. lub 2.4.8 i otrzymał z tego egzaminu mniej niż 30% punktów możliwych do uzyskania lub jego egzamin został unieważniony
– zdający zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego i nie przystąpił do tego egzaminu, ponieważ nie spełniał warunków, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. oraz 2.4.8

Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego w latach kolejnych przez osoby, które w 2020 r. nie uzyskają świadectwa dojrzałości

 1. Absolwenci z roku 2020, którzy w roku szkolnym 2019/2020 nie zdali egzaminu maturalnego, w kolejnych latach przystępowania do egzaminu są zobowiązani przystąpić do egzaminu lub egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.
  Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego, jeżeli w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystępuje ponownie do części pisemnej egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, z których nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, przystępuje także do egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, jeżeli:
  a. nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego zgodnie z pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8. lub
  b. przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego, ale otrzymał wynik niższy niż 30% punktów możliwych do uzyskania, lub
  c. egzamin maturalny z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej został mu unieważniony.
 2. Absolwenci z roku 2020, którzy zdali egzamin maturalny, ale egzaminu lub egzaminów w części ustnej dla nich nie przeprowadzano, jeżeli przystąpią do części ustnej egzaminu w kolejnych latach i nie otrzymają co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowają świadectwo.
  Absolwenci, którzy w 2020 r. otrzymali świadectwo dojrzałości, ale:
  a. nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, ponieważ nie spełnili warunków, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8.
  b. przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, ponieważ spełnili warunki, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., ale otrzymali z tego przedmiotu lub tych przedmiotów wynik niższy niż 30% punktów możliwych do uzyskania (i na świadectwie dojrzałości posiadają zamiast wyniku tego egzaminu lub tych egzaminów adnotację „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”)
  c. przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, ponieważ spełnili warunki, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., ale ich egzamin z tego przedmiotu lub tych przedmiotów został unieważniony (i na świadectwie dojrzałości posiadają zamiast wyniku tego egzaminu lub tych egzaminów adnotację „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”),
  którzy w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystąpią ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu lub tych przedmiotów, ale nie otrzymają z tego przedmiotu lub tych przedmiotów co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowują świadectwo dojrzałości.
 3. Niezależnie od tego, czy dany absolwent z roku 2020 przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego, czy nie przystąpił, pięcioletni okres przystępowania do części ustnej egzaminu w zakresie przedmiotów obowiązkowych na warunkach obowiązujących w roku, w którym ten absolwent przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, liczy się od października 2020 r.
  W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października 2020 r.
 4. Rok 2020 liczy się jako kolejny rok w pięcioletnim okresie, w którym absolwenci z lat ubiegłych, którzy nie zdali egzaminu maturalnego, mogą przystąpić do egzaminu z przedmiotów obowiązkowych na takich warunkach, na jakich przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
  W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października roku, w którym dany absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
 5. Absolwenci, którzy w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez określania poziomu, ale nie przystąpili do tego egzaminu zgodnie z pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., oraz nie zdali egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i nie otrzymali świadectwa dojrzałości, mogą – przystępując ponownie do egzaminu maturalnego w kolejnych latach szkolnych – wybrać jako przedmiot obowiązkowy ten język obcy nowożytny, który w 2020 r. zadeklarowali jako przedmiot dodatkowy w części ustnej bez określania poziomu

OPŁATY ZA EGZAMIN

Zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w roku kolejnym.

WAŻNE  LINKI

Strona CKE to obowiązkowa pozycja dla wszystkich Maturzystów – znajdziecie tu wszystkie informacje dotyczące matury: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/

Szczególnie polecamy stronę, na której znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące matur: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/o-egzaminie/

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close