Angielska wersja strony

RODO SP

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG REKRUTACJI ORAZ EDUKACJI DZIECKA

1. TSSP stosuje środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej: „RODO”) TSSP informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zawarcia UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG REKRUTACJI ORAZ EDUKACJI DZIECKA:
a) Dane kontaktowe administratora: TSSP im. Piotra Michałowskiego w Krakowie, ul. Piotra Michałowskiego 10, 31-126 Kraków. Adres poczty elektronicznej: zarzad@tssp.krakow.pl, tel. 12 633 97 39.
b) Na podstawie obowiązujących przepisów został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się, pisząc na adres: ochronadanych@tssp.krakow.pl.
c) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem Umowy będą przetwarzane w celach:
i. związanych z zawarciem i realizacją Umowy,
ii. związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń,
iii. udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski, skargi.
d) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
i. niezbędność do wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
ii. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
iii. zgoda na przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
e) Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane:
i. podmiotom przetwarzającym je w ramach współpracy z TSSP (kancelarii prawnej, podmiotowi świadczącemu zewnętrzną obsługę księgową, informatyczną, konsultacyjną, IOD, dostawcom oprogramowania),
ii. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
f) Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a dla celów podatkowych – przez okres 5 lat. Z zastrzeżeniem, że dane korespondencyjne (adres poczty elektronicznej i nr tel.), przetwarzane na podstawie zgody, mogą być przetwarzane do momentu jej wycofania.
g) Rodzice/Opiekunowie prawni mają prawo:
i. dostępu do danych osobowych,
ii. żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
iii. żądania usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Rodzica/Opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
iv. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
v. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h) W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – Rodzic/Opiekun prawny ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
i) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.
j) Niepodanie wymaganych danych osobowych będzie skutkowało niemożnością realizacji Umowy.
3. Administratorem danych przetwarzanych w ramach postępowania rekrutacyjnego jest Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP w Krakowie, ul. Piotra Michałowskiego 10, 31-126 Kraków (dalej: „Szkoła Podstawowa”), reprezentowane przez Dyrektora. Można kontaktować się z Administratorem, pisząc na adres e-mail: szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: (12) 633 97 39.
a) Na podstawie obowiązujących przepisów został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się, pisząc na adres:ochronadanych@tssp.krakow.pl.
b) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do Szkoły Podstawowej.
d) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Szkoły Podstawowej.
e) Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
f) Rodzice/Opiekunowie prawni mają prawo:
i. dostępu do danych osobowych,
ii. żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
iii. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
iv. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
h) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.
4. Administratorem danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 5 lit. c Umowy jest Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP w Krakowie, ul. Piotra Michałowskiego 10, 31-126 Kraków (dalej: „Szkoła Podstawowa”), reprezentowane przez Dyrektora. Można kontaktować się z Administratorem, pisząc na adres e-mail: szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: (12) 633 97 39.
a) Na podstawie obowiązujących przepisów został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się, pisząc na adres:ochronadanych@tssp.krakow.pl.
b) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa Dziecku
i osobom trzecim.
d) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
e) Dane będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Podstawowej lub do momentu wycofania zgody.
f) Rodzice/Opiekunowie prawni mają prawo:
i. dostępu do danych osobowych,
ii. żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
iii. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
iv. żądania usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Rodzica/Opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
v. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
h) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.
5. Administratorem danych przetwarzanych w ramach realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP w Krakowie, ul. Piotra Michałowskiego 10, 31-126 Kraków (dalej: „Szkoła Podstawowa”), reprezentowane przez Dyrektora. Można kontaktować się
z Administratorem, pisząc na adres e-mail: szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: (12) 633 97 39.
a) Na podstawie obowiązujących przepisów został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się, pisząc na adres: ochronadanych@tssp.krakow.pl.
b) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g dane osobowe przetwarzane będą w celach:
i. prowadzenia bieżącej działalności Szkoły Podstawowej i realizacji procesu nauczania,
ii. klasyfikowania i promowania uczniów,
iii. prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania (w szczególności Księgi Uczniów, dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania i klasyfikacji oraz przeprowadzanych egzaminów, dziennika elektronicznego),
iv. prowadzenia zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej,
v. prowadzenia zajęć dodatkowych,
vi. realizacji zadań z zakresu BHP.
c) Wizerunek, brzmienie głosu, dane osobowe zawarte w pracach artystycznych przetwarzane będą na podstawie zgody udzielonej przez Rodzica/Opiekuna prawnego ucznia, w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
w celu promowania działalności Szkoły Podstawowej oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania
z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udziału ucznia w wycieczkach, konkursach
i zawodach organizowanych w Szkole Podstawowej i poza nią.
d) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Szkoły Podstawowej (w szczególności: organizatorzy wycieczek i konkursów, kancelarie prawne, podmiot świadczący zewnętrzną obsługę księgową, informatyczną, konsultacyjną, IOD, dostawcy oprogramowania, np. Librus, Google).
e) Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do Szkoły Podstawowej lub do czasu wycofania zgody, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez Szkołę Podstawową.
f) Rodzice/Opiekunowie prawni mają prawo:
i. dostępu do danych osobowych,
ii. żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
iii. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
iv. żądania usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Rodzica/Opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
v. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.
h) Przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym
(z wyłączeniem danych osobowych zebranych na podstawie zgody).
i) Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych
w ramach korzystania z usług serwisu Google. Google może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zasady przetwarzania Państwa danych przez Spółkę Google są dostępne na stronie internetowej: https://workspace.google.com/

Aktualności

Udostępnij

Email
Facebook
Twitter