Angielska wersja strony

O nas

NASZE  CELE:

Rozdział I § 2 Statutu TSSP im. Piotra Michałowskiego

TSSP zostało założone przez rodziców, którzy podjęli trud zorganizowania społecznej szkoły podstawowej w śródmieściu Krakowa.

Rozdział II § 5 Statutu TSSP im. Piotra Michałowskiego

Celem TSSP jest podejmowanie inicjatyw służących tworzeniu warunków jak najlepszej edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Rozdział II § 6 Statutu TSSP im. Piotra Michałowskiego

 1. TSSP może realizować swoje cele poprzez:
  1. tworzenie, prowadzenie i przejmowanie placówek
  2. inspirowanie i wspieranie działalności placówek,
  3. współpracę z instytucjami i organizacjami, których cel i charakter są podobne do celów TSSP,
  4. prowadzenie poradnictwa wychowawczego i metodycznego,
  5. prowadzenie własnej działalności wspierającej finansowo realizacje celów TSSP,
  6. zakładanie, przekształcanie lub likwidowanie spółek prawa handlowego służących działalności edukacyjnej, a także nabywanie lub zbywanie akcji lub udziałów w tego typu spółkach.
 2. Przez placówkę rozumieć należy każdą jednostkę organizacyjną objętą systemem oświaty, jak również inną jednostkę prowadzącą działalność w zakresie edukacji.

  Uznajemy, że podstawową i główną rolę w wychowaniu dziecka pełnią jego Rodzice. Zadaniem naszych Szkół jest, zgodnie ze statutem, wspieranie rodzicielskich działań wychowawczych opartych na wartościach chrześcijańskich.
  W programie wychowawczym naszych Szkół kładziemy nacisk na umiejętność kontaktowania się z innymi ludźmi, wpajanie i przestrzeganie zasad dobrego wychowania, kształtowanie postaw prospołecznych, szacunku do życia, tolerancji i akceptacji, przygotowania dzieci do życia w nowoczesnym społeczeństwie, które przyjmie na siebie odpowiedzialność za słabszych.

Aktualności

Udostępnij

Email
Facebook
Twitter