Nauka języka angielskiego – co nas wyróżnia | Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków
logo szkoły

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Nauka języka angielskiego – co nas wyróżnia

Jak wygląda nauka języka angielskiego w naszej szkole i co nas wyróżnia

klasy 0-3

Jednym z głównych celów szkoły jest efektywne nauczanie języków obcych przy założeniu, że językiem wiodącym jest j. angielski. Dlatego też zaczynamy edukację językową od najwcześniejszych lat, a nasz zespół nauczania języków obcych wraz z zespołem edukacji wczesnoszkolnej ściśle ze sobą współpracują. Dodatkowo, aby umożliwić dzieciom „osłuchanie się” i rozmowy w j. angielskim wprowadziliśmy zajęcia z native speakerem.

A oto jak przedstawia się wymiar godzin przewidzianych na nauczanie j. angielskiego w klasach 0-3:

klasa 0: 4 zajęcia 30 min. z nauczycielem j. angielskiego, 1 zajęcia 30 min z native speakerem

klasa I: 4 godziny tygodniowo prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego, 1 godzina z native speakerem przy stałym udziale nauczyciela wychowawcy klasy 1,

klasa II: 4 godziny tygodniowo prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego, 1 godzina z native speakerem

klasa III: 4 godziny tygodniowo prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego, 1 godzina z native speakerem.

FAQ – często zadawane pytania:

1.Jakich metod i technik używamy na j. angielskim w pierwszych latach nauki?

W naszej pracy wykorzystujemy różnorodne metody i techniki nauczania oraz ich elementy. Stosujemy metodę komunikacyjną, metodę reagowania całym ciałem, dramę, prace projektowe z wykorzystaniem różnorodnych technik artystycznych, zajęcia tematyczne związane z kulturą i zwyczajami krajów anglojęzycznych, projekty związane z krakowskimi legendami i zabytkami, ćwiczenia z wykorzystaniem tablic interaktywnych oraz komputerów, gier edukacyjnych.

Formy zajęć na języku angielskim możemy podzielić na następujące kategorie edukacyjne:

czytanie i pisanie: poznawanie alfabetu , edukacja na podstawie opowiadań i wierszy, nauka pisania i czytania prostych słów angielskich, wypowiadanie się w małych formach artystycznych; udział w zabawach teatralnych, opanowywanie tekstów piosenek, wierszy, odgrywanie dialogów, wyrażanie słowa werbalnie i niewerbalnie – mimiką, gestykulacją;

edukacja muzyczna: rozumienie i śpiewanie piosenek angielskich, nazywanie instrumentów muzycznych, udział w zabawach muzyczno- rytmicznych edukacja plastyczna; określanie kształtów, barw, faktury przedmiotów, realizacja różnych form plastycznych zainspirowanych tekstem, bajką, nagraniem. Wprowadzenie podstawowego słownictwa z zakresu sztuki, malarstwa, architektury;

edukacja przyrodnicza: rozpoznawanie i nazywanie po angielsku roślin i zwierząt oraz ich części składowych. Opowiadanie o zwyczajach zwierząt, o pogodzie, o odpowiednim do warunków atmosferycznych ubraniu, nazywanie pór roku oraz typowych zjawisk atmosferycznych;

edukacja matematyczna: klasyfikowanie (np. pod względem koloru lub sposobu wykorzystania) Diagramy Venna, liczenie 1-20, zapisywanie cyfr , rozwiązywanie prostych zadań, porównywanie długości i ciężaru przedmiotów, nazywanie dni tygodnia i miesięcy;

zajęcia komputerowe: posługiwanie się komputerem z wykorzystaniem angielskich gier, programów edukacyjnych oraz stron internetowych;

zajęcia ruchowe: aktywny udział w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną i zabawach ruchowych prowadzonych w j. angielskim. Rozumienie i reagowanie na komendy;

edukacja językowa: rozwijanie czterech sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania. Rozszerzanie znajomości słownictwa i struktur gramatycznych.

2. Co to jest „silent period”?

Jest to pewien okres czasu jaki musi upłynąć pomiędzy pierwszym zetknięciem się z językiem obcym, a momentem kiedy dziecko zaczyna wymawiać głośno pojedyncze słowa lub zdania. W tym czasie dzieci nie zabierają głosu na lekcjach, a w domu nie potrafią powiedzieć o czym się uczyły. Nie powinno się w tym czasie naciskać na dziecko, ale należy poczekać na moment przełomu , kiedy samo zacznie wymawiać poznane słówka i zwroty. Długość „okresu ciszy” zależy od indywidualnych predyspozycji ucznia i nie ma większego wpływu na sposób i szybkość przyswajania nowego języka.

3. Dlaczego moje dziecko uczy się języka wolniej od innych?

W nauczaniu zbiorowym wspólny dla uczniów jest jedynie moment startu, czyli przedstawienie nowego materiału, natomiast rezultaty etapowe i końcowe będą zróżnicowane ze względu na właściwości uczniów. Zasadnicze różnice mogą wystąpić już na etapie zapamiętywania nowych słów czy zwrotów. Uczniowie różnią się między sobą ze względu na stosowane strategie pamięciowe . Zanim informacje zostaną przetworzone i zapamiętane, muszą być najpierw zauważone.

4. Dlaczego moje dziecko nie potrafi wypowiedzieć się w j. angielskim?

Na początkowym etapie nauki dzieci osiągają znajomość bierną słownictwa, czyli rozumieją, ale same nie używają danego słownictwa. Dopiero w późniejszym okresie, na kolejnych lekcjach, zależnie od indywidualnych możliwości, dzieci osiągają znajomość czynną, czyli rozumieją i same stosują, posługują się danym słownictwem. Z reguły słownik bierny (słówka , które dzieci rozumieją) jest znacznie większy niż słownik czynny (słownictwo, które dzieci stosują w mowie). Dotyczy to również dorosłych uczących się języka obcego.

5. Dlaczego moje dziecko uczyło się o zwierzętach i ubraniach rok temu, a w tym roku znów uczy się tego samego?

Każdy temat, słownictwo czy gramatyka, wraca do ucznia co jakiś czas. To prawda, że dzieci szybko się uczą, ale niestety równie szybko zapominają i bywa, ze po roku nauki tematu niewiele pamiętają. Dlatego właśnie powtarzamy wprowadzany materiał co jakiś czas. Jednak główną przyczyną powracających tematów jest fakt, że nauczanie języka obcego ma charakter spiralny. To znaczy, ze nowy materiał jest początkowo wprowadzany w małej dawce, a potem stopniowo rozszerzany o nowe treści. Dzięki temu uczeń nie jest zarzucony dużą ilością informacji naraz, a przyswaja je stopniowo, jednocześnie odświeżając sobie co jakiś czas to, co zostało wprowadzone wcześniej.

6. Na czym polega indywidualizacja procesu nauczania?

Mówiąc ogólnie polega ona na przemyślanym dostosowaniu nauczanych treści i sposobów ich przekazywania do potrzeb dziecka. W naszej szkole uważnie analizujemy indywidualne potrzeby uczniów i staramy się tak modyfikować tempo pracy jak i zakres wdrażanego słownictwa oraz struktur gramatycznych, aby każde dziecko było w stanie opanować materiał.

7. „Let’s play with English at home!” – czyli, jak pomóc dziecku w domu?

Serdecznie zachęcamy Państwa do wspólnej zabawy z językiem angielskim w domu.

Pamiętajmy aby:

chwalić wysiłki dzieci

ignorować drobne błędy

zachęcać do nauki

interesować się treścią zajęć

zadawajmy pytania; Co Ci się najbardziej dzisiaj podobało? Czy możesz mnie czegoś nauczyć? Jakie słówko najlepiej zapamiętałeś/zapamiętałaś?

Jest wiele ciekawych stron do nauki i zabawy w języku angielskim. Oto niektóre z nich:

www.e-learningforkids.org/

www.anglomaniacy.pl/

www.funenglishgames.com

www.eslgamesplus.com

www.bbc.co.uk/learning/…/childrens_learning.shtml

kindersay.com

Nasi nauczyciele z radością podadzą Państwu linki do stron, z których korzystają na swoich zajęciach. Jesteśmy przekonani, że dobro dzieci oraz ich wysokie wyniki w nauce są dla nas równie ważne jak dla Państwa. Wierzymy, że fundamentalną rolę w procesie nauczania odgrywa zaufanie, jakim obdarzają siebie nawzajem rodzice/ opiekunowie dziecka oraz jego nauczyciele. Oddajemy nasze kompetencje, wiedzę, doświadczenie oraz serce dla dobra dzieci i cieszymy się z każdej formy współpracy z Państwa strony.

Klasy 4-8

Na tym etapie edukacyjnym uczniowie są w stanie posługiwać się językiem w formie czynnej, są bardziej kreatywni, potrafią samodzielnie formułować wypowiedzi. Aby mogli te umiejętności sprawdzać w praktyce, nasza szkoła oferuje różnorodne formy kształcenia : konwersatoria z native speakerem, zajęcia klubowe, spotkania przygotowujące do egzaminów międzynarodowych, wyjazdy zagraniczne, weekendowe wycieczki rowerowe prowadzone przez anglistów.

  • Zajęcia języka angielskiego odbywają się w wymiarze 4 godzin lekcyjnych z nauczycielem j. angielskiego i 1 godziny z native speakerem tygodniowo;
  • Uczniowie są podzieleni na grupy na podstawie testu diagnostycznego. Podział na grupy umożliwia dostosowanie metod i technik uczenia do potrzeb i możliwości uczniów;
  • W szkole odbywają się także konkursy językowe np. Olimpus, English Ace i Małopolski Konkurs Języka Angielskiego;
  • Dodatkowe zajęcia językowe English Club prowadzone przez native speakera są skierowane do uczniów klas 4 i 5, którzy chcą poszerzać swoje kompetencje językowe poprzez film, piosenkę lub zabawę.
  • Współpracujemy także z różnymi organizacjami i instytucjami tj. Unicef, Nauka bez Granic, British Council, Wyższa Szkoła Europejska w celu uatrakcyjnienia szkolnego programu nauki języka angielskiego.

 

FAQ – często zadawane pytania:

1.Czy materiał realizowany w grupach jest różny?

Wszystkie grupy w obrębie jednego rocznika realizują ten sam materiał. W zależności od tempa pracy uczniów i ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych jest on jednak modyfikowany poprzez poszerzanie treści o ciekawe teksty, dodatkowe powtórzenia zagadnień gramatycznych lub materiału leksykalnego w przypadku trudności z przyswojeniem ich, a także włączanie elementów, które szczególnie pozytywnie „sprawdzają się” w danej grupie, takich jak: projekty edukacyjne, piosenki, elementy dramy, etc.

2. Co jest szczególnie ważne na tym etapie edukacyjnym?

Od klasy 4 stawiamy na poprawną komunikację oraz precyzyjną znajomość języka. Ta wiedza naszym uczniom nie tylko swobodę w sytuacjach dnia codziennego, które coraz częściej wiążą się ze świetną znajomością angielskiego, ale także sukces edukacyjny na dalszych etapach nauki. Motywujemy uczniów do wytężonej pracy poprzez proponowane konkursy, zagraniczne wyjazdy edukacyjne, projekty europejskie i możliwość zaprezentowania swoich umiejętności językowych na forum szkoły podczas organizowanych imprez językowych. Nasze zajęcia ukierunkowane są na sprawdzian ósmoklasisty z języka angielskiego.

Od klasy 4 do 8 nasi uczniowie mogą brać udział w wyjazdach edukacyjno – językowych organizowanych dwa razy w roku:

–  pierwszy tydzień wakacji – obóz językowy na Słowacji,

– wrzesień – cyklicznie, językowe wyjazdy do Londynu, Szkocji i Irlandii z mieszkaniem u rodzin angielskich w ramach projektu Homestay

 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie TSSP im. Piotra Michałowskiego

Kategorie

Archiwum aktualności

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria

Najnowsze zdjęcia galerii 1 Najnowsze zdjęcia galerii 2 Najnowsze zdjęcia galerii 3 Najnowsze zdjęcia galerii 4 Najnowsze zdjęcia galerii 5 Najnowsze zdjęcia galerii 6 Najnowsze zdjęcia galerii 7 Najnowsze zdjęcia galerii 8 Najnowsze zdjęcia galerii 9

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close