Angielska wersja strony

Polityka prywatności i plików cookies

§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies („Polityka”) określa warunki, na jakich Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Michałowskiego („Administrator”) udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania ze strony internetowej: https://www.tssp.krakow.pl („Strona”).

Właścicielem i administratorem Strony jest Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Michałowskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Piotra Michałowskiego 10, 31-126 Kraków.

Polityka zostaje nieodpłatnie udostępniona na stronie internetowej w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie Strony przez osobę fizyczną korzystającą ze Strony („Użytkownik”).

Korzystanie ze Strony przez Użytkownika odbywa się na zasadach określonych
w Polityce.

Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Polityki. Korzystanie ze Strony jest tożsame z akceptacją i przestrzeganiem Polityki.

Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

Wszelkie informacje przedstawione i udostępnianie na Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych kodeksu cywilnego.

Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Strony w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Towarzystwa Społecznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Michałowskiego.

§ 2
Pliki cookies

Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (tzw. ciasteczek).

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu oraz podmioty wyznaczone przez właściciela serwisu.
 3. Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika, na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie, w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies.
  Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają określić liczbę Użytkowników odwiedzających serwis.
 5. Na stronie wykorzystywane są narzędzia Google Analytics w celu wyświetlania i dostosowania reklam do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 6. Podstawa prawna korzystania z usługi: art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – w uzasadnionym interesie skierowania do odwiedzających stronę internetową reklam poprzez umieszczanie spersonalizowanych, opartych na odsetkach reklam dla odwiedzających stronę internetową dostawcy, gdy odwiedzają oni inne strony internetowe podmiotu Google Ireland Limited.
 7. Dane zbierane za pomocą Google Analytics będą przechowywane przez 50 miesięcy.
 8. Okres przechowywania dotyczy danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia powiązanych z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. User-ID) i identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator wyświetlania reklam na Androida i identyfikator Apple dla reklamodawców).
  Dane użytkowników i zdarzeń zarządzane według tego ustawienia są potrzebne tylko w przypadku korzystania z pewnych zaawansowanych funkcji, takich jak stosowanie niestandardowych segmentów w raportach lub tworzenie nietypowych raportów niestandardowych.

 

Okres przechowywania i zarządzanie przywracaniem aktywności użytkowników dotyczą tylko danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia przechowywanych przez Google Analytics. Niektóre dane gromadzone z użytkownikiem jako kluczem są domyślnie usuwane przez Google Analytics po sześciu miesiącach braku aktywności danego użytkownika.

§ 3
Ochrona Danych Osobowych Użytkowników

Za pośrednictwem Strony zbierane są informacje zawarte w Plikach cookies tylko w takim zakresie,
w jakim jest to niezbędne do zarządzania Stroną, analizowania ruchu na Stronie, optymalizacji wyglądu, zawartości oraz sposobu działania Strony. Co do zasady, Pliki cookies nie zawierają informacji pozwalających na samodzielną identyfikację Użytkownika. Jednakże w pewnych sytuacjach niektóre z informacji, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać uznane za dane osobowe. Do takich informacji, które mogą mieć charakter danych osobowych, zastosowanie znajdują zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w niniejszym paragrafie.

Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających ze Strony odczytywanych
z Plików cookies jest Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Michałowskiego,
z siedzibą w Krakowie, ul. Piotra Michałowskiego 10, 31-126 Kraków, adres e-mail: zarzad@tssp.krakow.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystanie ze Strony. Podstawą prawną dla zbierania danych Użytkownika odczytywanych z Plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – uzasadniony interes administratora. Tym uzasadnionym interesem jest prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników na potrzeby administratora oraz optymalizacja i udoskonalanie Strony.

Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości Plików cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

Dane osobowe Użytkowników będą̨ przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Strony, a po tym okresie mogą być przechowywane dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 4
Ograniczenia odpowiedzialności

O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, niezależnie od innych postanowień niniejszej polityki, w żadnym wypadku administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utracone korzyści, szkody pośrednie lub wtórne wynikające z korzystania ze strony przez użytkownika, chyba że mające zastosowanie prawo stanowi inaczej. W szczególności administrator nie ponosi odpowiedzialność za:

 1. decyzje lub działania podejmowane przez użytkownika na podstawie danych zawartych na stronie lub w niniejszej polityce;
 2. inwestycje finansowe lub jakiekolwiek inne, prawne lub faktyczne operacje, działania lub zaniechania podjęte na podstawie strony przez użytkownika;
 3. nieprawidłowe funkcjonowanie strony;
 4. problemy z tymczasową dysfunkcją strony;
 5. działania lub zaniechania osób trzecich, za które administrator nie odpowiada;
 6. zdarzenia siły wyższej;
 7. zdarzenia zawinione przez użytkownika,
 8. za wszelkie regulacje prawne, które ulegną zmianie podczas korzystania ze strony przez użytkownika, a mające wpływ na korzystanie ze strony. W przypadku zmian regulacji prawnych administrator zobowiązany jest do skorygowania reguł korzystania ze strony.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień polityki oraz skutków takiego naruszenia.

§ 5
Prawa Autorskie

Wszelkie treści zamieszczone na Stronie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Towarzystwa Społecznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Michałowskiego.
Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Administratora.

§ 6
Postanowienia Końcowe

W sprawach nieuregulowanych Polityką zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Polityka obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie.

Administrator ma prawo modyfikować Stronę, zawiesić jej działanie albo zaprzestać prowadzenia Strony.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w każdym czasie. Zmiana treści Polityki staje się skuteczna z momentem zamieszczenia Polityki w zmienionej wersji na Stronie.

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Polityki będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email