Oferta Liceum | Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Oferta Liceum

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP zapewnia:

 • Indywidualne podejście do każdego ucznia, czemu sprzyja mała liczebność klas; wspierane są zdolności i predyspozycje uczniów a sposób przekazywania wiedzy dostosowany jest do możliwości ucznia;
 • Naukę w klasach:

A – dwujęzycznej z rozszerzonym programem języka angielskiego oraz językiem angielskim jako drugim językiem nauczania przedmiotów: biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie (do 9 godzin zajęć lekcyjnych w języku angielskim tygodniowo);

B – tradycyjnej z rozszerzonym językiem angielskim (5 godzin języka angielskiego tygodniowo);

 • Wysoki poziom nauczania i zajęcia z profesjonalną kadrą, doświadczonymi pedagogami, m. in. nauczycielami renomowanych liceów i uczelni oraz native speakerem; nauczyciele gotowi są wspierać uczniów zdolnych i szczególnie zainteresowanych przedmiotem oraz pomagać uczniom w pokonywaniu trudności w uczeniu się;
 • Wybór przedmiotów (2-4) do realizacji w zakresie rozszerzonym: obowiązkowym przedmiotem realizowanym przez każdego ucznia w zakresie rozszerzonym jest język angielski;
 • Od klasy pierwszej uczeń może wybrać rozszerzony program języka polskiego lub matematyki;
 • Od klasy drugiej uczeń wybiera kolejne przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, przy czym jednym z wybranych przedmiotów musi być: geografia, biologia, chemia, fizyka lub historia;
 • Nauka przedmiotów w zakresie rozszerzonym odbywa się w małych grupach;
 • Naukę drugiego języka obcego: francuskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego w małych grupach na odpowiednim poziomie zaawansowania;
 • Przygotowanie do konkursów, olimpiad przedmiotowych, egzaminu ECDL oraz egzaminów językowych (FCE, DSD I, DSD II, DELE, DELF, DALF) w czasie lekcji oraz na zajęciach pozalekcyjnych;
 • Bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych: zajęcia z filozofii, kurs języka łacińskiego, matematyka w języku angielskim, koło teatralne, koło plastyczne, zajęcia taneczno – ruchowe, wieczorki filmowe (filmy w oryginale) połączone z dyskusją, regularne wyjścia na wydarzenia kulturalne do teatru, opery lub filharmonii, nauka gry w tenisa prowadzona w języku angielskim, zwiedzanie Krakowa w języku angielskim, etc.;
 • Kurs doskonalenia kompetencji psychospołecznych prowadzony przez trenera biznesu; celem zajęć z zakresu kompetencji psychospołecznych jest nabywanie wiedzy niezbędnej do skutecznego funkcjonowania w relacjach społecznych oraz identyfikacja atutów i słabości uczestników, co służy określeniu możliwych obszarów i kierunków indywidualnego rozwoju każdego ucznia; w czasie kursu rozwijane są m. in. następujące obszary kompetencji: komunikacja werbalna i niewerbalna, wywieranie wpływu na innych, inteligencja emocjonalna, zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, zarządzanie konfliktami, motywacja i motywowanie, budowanie własnego wizerunku, autoprezentacja i wystąpienia publiczne oraz wiele innych;
 • Wyjazdy zagraniczne: wymiana uczniów ze szkołą niemiecką, wyjazdy językowe do Wielkiej Brytanii połączone z tzw. work experience, wyjazdy do Francji lub Hiszpanii na kursy językowe, także wyjazdy wakacyjne, trzydniowe  wycieczki do atrakcyjnych miast europejskich;
 • Wycieczki edukacyjne, lekcje muzealne, doświadczenia naukowe w pracowniach uniwersyteckich, wyjścia na wykłady i prelekcje, spotkania z interesującymi gośćmi;
 • Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

Czesne wynosi 700 zł / miesiąc nauki (kwota zagwarantowana przez cały okres nauki)

Wpisowe wynosi 750 zł; absolwenci Gimnazjum „Michałowskiego”zwolnieni są z wpłaty wpisowego.

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych zwolnieni są z opłat czesnego i wpisowego.

Group of students discussing homework, view from above

Group of students discussing homework, view from above

 

Liceum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
Zobacz numer telefonu
e-mail:
liceum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
gimnazjum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria