Informacja dla Rodziców uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Informacja dla Rodziców uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych

Do Rodziców uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie:

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Inspektor ochrony danych:

Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

email: biuro@personal-data.pl

 

Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Prawnie uzasadniony interes:

Nie dotyczy.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Małopolski Kurator Oświaty.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Prawo cofnięcia zgody:

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Sadzawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00,
fax.: 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem, a ich niepodanie będzie skutkowało uniemożliwieniem udziału Pani/Pana dziecka w Małopolskim Konkursie Języka Polskiego
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych
w szkołach innego typu województwa małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
gimnazjum@tssp.krakow.pl
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria