Informacja dla Rodziców uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych | Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego | Kraków

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Informacja dla Rodziców uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych

Do Rodziców uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie:

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Inspektor ochrony danych:

Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

email: biuro@personal-data.pl

 

Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Prawnie uzasadniony interes:

Nie dotyczy.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Małopolski Kurator Oświaty.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Prawo cofnięcia zgody:

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Sadzawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00,
fax.: 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem, a ich niepodanie będzie skutkowało uniemożliwieniem udziału Pani/Pana dziecka w Małopolskim Konkursie Języka Polskiego
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych
w szkołach innego typu województwa małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

ul. Piotra Michałowskiego 10
31-126 Kraków
Zobacz numer telefonu
e-mail:
szkolapodstawowa@tssp.krakow.pl
liceum@tssp.krakow.pl
zarzad@tssp.krakow.pl

Numer konta bankowego
Krakowski Bank Spółdzielczy
33 85910007 0021 0053 1807 0001
    
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Julia Szablowska
ochronadanych@tssp.krakow.pl

Galeria

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close